The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

Ogłoszenia parafialne 2019.03.10

Drukuj

b_150_100_16777215_00_images_aantoni.png

W dniu dzisiejszym przeżywamy I Niedzielę Wielkiego Postu ! 

W przyszłą niedzielę ofiary, które złożymy na tacę są naszą zbiórką miesięczną na potrzeby naszego kościoła! Bóg zapłać! W przyszłą niedzielę po Mszy św. również możemy złożyć ofiarę do puszek na cele misyjne Dzieł Pomocy "Ad Gentes"! /dodatek/

Msza św. we wtorek 12 marca wyjątkowo o godz. 17.00 ! 

 

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zielona Góra w sołectwie Przylep dnia 12 marca br. odbędą się wybory sołtysa i rady sołeckiej o godz. 18.00 (wtorek) w Szkole Podstawowej nr 26 przy ulicy Przylep – szczegółowa informacja została umieszczona w gablotce przy wejściu do kościoła 

Pragnę poinformować Drogich Parafian o terminie Rekolekcji Wielkopostnych w naszej Parafii, które rozpoczniemy w V Niedzielę Wielkiego Postu tj. 7 kwietnia br.! (7.04 – 9.04.2019 r.) 

Rekolekcje szkolne dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum rozpoczną się  w dniach od 10 – 12 kwietnia 2019 roku! 

W piątek Nabożeństwo Drogi Krzyżowej – o godz. 17.00 dla dzieci , młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania a około godz. 18.30 po Mszy św. dla dorosłych! 

W niedziele Wielkiego Postu o godz. 17.00 – Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym! Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać do puszki pod chórem! Bóg zapłać! 

Dziękuję za składane ofiary na rzecz Seminarium Duchownego w Paradyżu! Bóg zapłać!

W środę 13 marca przypada VI rocznica wyboru na Stolicę Piotrową Papieża Franciszka! Modlimy się o Boże Błogosławieństwo i owocny pontyfikat dla Niego! 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące ogłasza rozpoczęcie naboru na nowy rok szkolny w dwóch klasach pierwszych:po gimnazjum i po szkole podstawowej. Wszystkich zainteresowanych młodzież i ich rodziców zapraszamy na dni otwarte 15 marca w piątek o godz. 17.00 lub 16 marca w sobotę o godz. 10.00 w siedzibie szkoły! 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 

1. Szymura Dariusz , stanu wolnego, zamieszkały ul. Ptasia 40/84 w Zielonej Górze oraz Kamińska Karina, stanu wolnego , zamieszkała;ul. Przylep-Orzechowa 4 w Zielonej Górze

2. Matczak Filip, stanu wolnego , zamieszkały ul. Zdrojowa 21/22 w Zielonej Górze oraz Jasińska Edyta, stanu wolnego , zamieszkała ;ul. Racula-Wyspiańskiego w Zielonej Górze

Jeśli ktoś zna przyczyny uniemożliwiające zawarcie sakramentalnego związku ww.osobom ; proszę by w sumieniu zgłosił je w biurze parafialnym!/ZAPOWIEDŹ NR 2/

 
 
 
 
 
 
          Uchwała nr.IV.58.2019
                                            Rady Miasta Zielona Góra  
                                               z dnia 29 stycznia 2019 r.
 
      w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Przylep.
 
  
   Na podstawie § 25 ust. 1 i 2 uchwały nr. XXIII.215.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia
27 października 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Przylep (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 2061) uchwala się, co następuje:
 
    § 1. 1.Zarządza się wybory sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Przylep wyznaczając termin zebrania wiejskiego na dzień 12 marca 2019 r. godz. 18.00    w Szkole Podstawowej nr 26. ul. Przylep-8Maja 6.
 
     2. Jeżeli w zebraniu wiejskim, o którym mowa w ust. 1. udział weźmie mniej niż 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców, wybory do organów sołectwa zarządza się w drugim terminie zebrania wiejskiego na dzień 12 marca 2019 r. godz. 18.15 w Szkole Podstawowej nr. 26, ul. Przylep-8Maja 6.
 
     § 2. Określa się proponowany porządek obrad zebrania wiejskiego, o którym mowa w § 1:
⦁sprawozdanie z działalności statutowej za okres kadencji;
⦁dyskusję nad sprawozdaniem;
⦁powołanie komisji skrutacyjnej;
⦁zgłaszanie kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej;
⦁przeprowadzenie tajnego głosowania; 
⦁ogłoszenie wyników wyborów.
 
     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
 
     § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta Zielona Góra przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 i na tablicach ogłoszeń w sołectwie Przylep.  
 
 
 
                                                                                           Przewodniczący Rady
                             
                                                                                               Piotr Barczak